oferty pracy

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - rejon działania: województwa Polski
wymagania: wykształcenie kierunkowe - specjalności: budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, automatyka lub mechanika; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

SERWISANT - miejsce zatrudnienia: Toruń 
wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne lub pokrewne; umiejętność serwisowania urządzeń elektronicznych; bardzo dobra znajomość podstaw elektroniki, energoelektroniki i miernictwa; prawo jazdy kat.B - gotowość do wyjazdów delegacyjnych

Aplikuj

wielka okazja!

Wielka okazja! Wyprzedaż magazynu!
Upusty aż do

70%

Kliknij tutaj i zobacz!

Wyprzedaż dotyczy tylko wybranych produktów i w ograniczonej ilości.

logo

 

HF Inverter Polska Sp.C. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Wschodni Klaster Budowlany posiadający statut Krajowego Klastra Kluczowego pt.:
"SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja".
Nr POIR.02.03.03-20-0004/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Dziłanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałania 2.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut Krajowego Klastra Kluczowego, a jego głownym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczoewgo do 31.08.2022r.

Cele szczegółowe:

  • usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
  • usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne) poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
  • promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
  • wzmocnienie współpracy pomiedzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

  • wprowadzenia na rynki zagraniczne/internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r do 31.08.2022r;
  • wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  • wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udział w targach i misjach zagranicznych;
  • wzmocnienie współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  • rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

Wartość projektu: 9.846.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.822.290,00 zł